За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

         

ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ НА ЖИВО ПО ТЕЛЕВИЗИЯ  „КИС 13"


                                          

ЗА КОНТАКТИ:


Адрес: 7060, гр.Сливо поле, област Русе
тел.: 08131 2117
факс: 08131 2876
e-mail:  slivopole@ru-se.com
e-mail: obs_sp@abv.bg

Технически сътрудник към Общински съвет Сливо поле-
Румянка Тодорова

Декларации по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ... 14/12/2015

                                                                                                                 

ВАЖНО!                                                                                              

За стопанската 2015/2016 година

Информация за размера на средното годишно рентно плащане и списък на земеделските имоти публична общинска собственост с начин на трайно ползване - пасище, мера, находящи се на територията на населените места в община Сливо поле за стопанската 2015/2016 г.
Решение №18/26.07.2016 г. на Административен съд - Русе ... 28/07/2016

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ

7060 гр.Сливо поле, пл."Демокрация" №1, тел. 08131/21 17, факс 08131/28 76, e-mail: obs_sp@abv.bg

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.15, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливо поле, което ще се проведе на 24.11.2016 г. (четвъртък)  от 14:00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле  при следния

    ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН  РЕД:  

 

1.Докладна записка вх.№398/02.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

2.Докладна записка вх.№401/03.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно актуализиране и допълнение на Общинската програма за управление на отпадъците (2014-2020 г.)

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

3.Докладна записка вх.№402/04.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно допълнение на списъка на пътуващите служители.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

4.Докладна записка вх.№403/08.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

5.Докладна записка вх.№404/08.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини на територията на Община Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

6.Докладна записка вх.№405/10.11.2016 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я

7.Предложение вх.№406/10.11.2016 г. от С.Вейсал- председател на ОбС, относно извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ- Русе" АД.

Докл.: Предс. на ОбС

Предс. на ПК-я

8.Докладна записка вх.№407/10.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно промени в плана за капиталови разходи на Община Сливо поле за 2016 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

9.Докладна записка вх.№409/14.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Голямо Враново.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

10.Докладна записка вх.№410/14.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

11.Докладна записка вх.№411/14.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в село Бръшлен.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

12.Докладна записка вх.№412/14.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно продажба чрез публичен търг на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

13.Докладна записка вх.№413/14.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно приемане на  нормативи за разработване на бюджет 2017 г.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

14.Докладна записка вх.№417/15.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно разрешаване изработването на ПУП-ИПУР, ИПР и ПЗ: за улици от ОТ 202а до 223а и от ОТ 202б до 223б;  на кв. 128 и кв. 134, гр. Сливо поле, Община Сливо поле  – за УПИ от № І до № ІІІ, № ІХ до № ХVІ, кв. 128;  за  УПИ от № І до № VІІІ, кв. 134 по регулационния план на гр.Сливо поле за  застрояване с жилищни сгради – ниско жилищно застрояване до 10м.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

15.Докладна записка вх.№419/16.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно Общ устройствен план на Община Сливо поле – окончателен проект.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

16.Докладна записка вх.№420/17.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно одобряване на ПУП – Парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизирана територия- външно ЕЛ и ВиК захранване – трасе на ел.кабел и напорни водопроводи за напояване на земеделски култури в землището на с.Черешово, и кабел 20 кV за трансформаторен пост тип БКТП 20/04кV в ПИ 212002, с.Черешово.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

17.Докладна записка вх.№421/18.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно предоставяне на земеделски имоти /полски пътища/ - публична общинска собственост.

Докл: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

18.Докладна записка вх.№422/21.11.2016 г. от В.Атанасов- кмет на общината, относно утвърждаване на трасе- вариант №1 за изработване на ПУП - Парцеларен план – Окончателен проект за външно ел.захранване кабел НН за навес в ПИ 027008, м.Гаргалъка, гр.Сливо поле.

Докл.: Кмет на общината

Предс. на ПК-я

19.Други.

 

 ЗАБЕЛЕЖКИ:  1. Съгласно чл.36, ал.1, т.1 от ЗМСМА, присъствието на общинските съветници е задължително!

                                     2. По т.14, 15, 16 и 18 в деловодството на ОбС има допълнителни материали, които са на разположение на интересуващите се.

 

 

СИНАН ВЕЙСАЛ

Председател на ОбС – Сливо поле