За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Училища
ОУ Иван Вазов Г.Враново
СОУ Сливо поле
ОУ с.Ряхово
ЦДГ
Читалище Бръшлен
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОБЩИНАТА

       На територията на община Сливо поле към 15.09.2009 г. образователното дело намира изражение в две направления - предучилищно възпитание и средно образование (само в общообразователните училища).
В общината има 1 обединено детско обединено (ОДЗ) и 1 целодневна детска градина, а именно:
- ОДЗ "Мечо Пух" гр.Сливо поле с филиали, както следва:
филиал "Синчец" в село Ряхово, филиал "Славейче" в с.Борисово и филиал "Щастливо детство" в с.Юделник.
 - ЦДГ "Пролет" в с.Малко Враново с филиали, както следва:
филиал "Първи юни" в с.Голямо Враново, филиал "Червена шапчица" в с.Стамболово и филиал "Калинка" в с.Кошарна.
       Сградният фонд на детските градини в по-голямата си част е добър и функционален, но поради значително намаляване броя на децата през последните няколко години, тоя фонд почти във всички градини се използва на 50%.
       Голяма част от оборудването в градините ни през периода 2007-2009 г. бе обновено с участието ни в национани програми и реализиране на спечелени проекти.
       Всяка детска градина разполага с компютърна техника.
       Квалификацията на педагозите в детските ни градини е на много добро ниво - 60% висшисти и 40% педагогически специалисти с полувисше образование.
       Малко са педагозите носители на ПКС (професионално квалификационна степен) в детските градини и именно в това направление - кариерно развитие и повишаване на професионалната квалификация трябва да насочим усилията си.

        За обучение в следващите образователни етапи и степени до средно образование, общината разполага, след извършено оптимизиране на училищната мрежа в периода 2007-2009 година, с три средни училища, както следва:
- СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Сливо поле;
- ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Ряхово;
- ОУ "Иван Вазов" с.Голямо Враново.
       Сградният фонд в училищата е в много добро състояние, което непрекъснато се подобрява, ползвайки финансовите ресурси на Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа" и реализацията на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт със средства от ЕФРР и ДБ по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
       Всички училища съобразно изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката изградиха и обзаведоха компютърни кабинети с достъп до интернет, като в СОУ "Св.Паисий Хилендарски" кабинетите са 2.
       Съществено се обнови материалната база в средищните училища и оборудването на класни стаи, кабинети и спортни съоръжения.
       Окрупняването на училищата ни във време на делегиран бюджет вменен със закон във всяко българско училище, дава положителни резултати по обезпечаване на учебно-възпитателната дейност от една страна, и по-доброто трудово възнаграждение на педагозите от друга.
       Квалификацията на педагогическия персонал в училищата ни е на много високо ниво, а именно: 80% от действащия педагогически състав е с висше образование и само около 20% педагогически специалисти с полувисше образование.
       На този етап ПКС притежават:
       - ІІ ПКС - 18 педагози;
       - ІІІ ПКС - 16 педагози;
       - ІV ПКС - 9 педагози;
       - V ПКС - 11 педагози.

       Образователното дело е отворена динамична система, която постоянно се развива. Предстоят нови промени в нормативната база, налагащи и нови правила за участниците в учебно-възпитателния процес - ученици и учители.
       Разнородният състав на нашите ученици - българи, турци, роми, българо-мохамедани и татари налага специфични и конкретни за отделната етническа общност подходи и похвати за постигане на по-висока успеваемост от тия ученици.
       Оптимизацията на училищната мрежа на тоя етап има завършен вид - предстои по-трудното, а именно - утвърждаването на тая училищна мрежа и убеждаването на родители и общественост с конкретната работа и постиганите резултати в трите средищни училища, че наистина е направено най-доброто за пълноценното обучение и възпитание на учениците в общината.
      Оптимизирането на училищната мрежа в общината несъмнено би довело до положителни резултати най-вече по отношение повишаване качеството на образователния процес.
      През учебната 2004/2005 година общинският съвет и Кмета на общината направиха необходимото по отношение на оптимизицията с единственото желание да окрупнят конкретни учебни заведения, избягвайки обучението в слети паралелки и осигуряване на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците в селата Борисово, Кошарна и Стамболово.
      Приоритети на Община Сливо поле по отношение на осигуряване на материалната база са: саниране на сградите на учебните заведения и детските градини в съответствие със Закона за енергийната ефективност, създаване на компютърни кабинети във всяко от училищата и съдействие за професионалното ориентиране на учениците от горния курс в съответствие с необходимостта от кадри чрез създаване на специализирани кабинети в СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Сливо поле.