За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
    НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, СЧИТАНО ОТ 01.04.2016 г.


 Наименование на сметката  Счетоводна   сметка  IBAN
Приходи
на местните бюджети
 7304
 BG38 CECB 9790 31G4 6083 00
Разпределяеми приходи
на местните бюджети
 7311 
 BG78 CECB 9790 84G4 6083 00
Набирателна сметка
на  местните бюджети
 1724  BG45 CECB 9790 33G4 6083 00
Сметки за средства
по европейски
програми - КСФ 
 7443
 BG63 CECB 9790 32G4 6083 01
Сметки за средства
по европейски
програми - РА 
 7443
  BG90 CECB 9790 32G4 6083 00
Приходи на местните
бюджети - САПАРД
 7304 
 BG11 CECB 9790 31G4 6083 01
 


    Към сметка 7311 са разкрити аналитични партиди за всеки отделен код за вид плащане


   
Окончателен годишен (патентен) данък
 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти
 44 21 00
Данък върху наследствата
 44 22 00
Данък върху превозните средства
 44 23 00
Такси за битови отпадъци
 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения
и възмезден начин
 44 25 00
Други данъци    44 34 00
Вноски от приходи на общински предприятия и институции     44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция     44 40 00 
Приходи от наеми на имущество     44 41 00 
Приходи от наеми на земя     44 42 00 
Приходи от лихви по текущи банкови сметки     44 43 00 
Приходи от лихви по срочни депозити     44 44 00 
Дивидент     44 48 00 
Конфискувани средства и приходи от продажби на
конфискувани вещи
   44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от страната 
   44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени
суми от чужбина
   44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи
   44 55 00
Приходи от продажби на земя
   44 56 00
Приходи от концесии
   44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия
   44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи
   44 59 00
Приходи от глоби, санкции и неустойки, нак.лихви,
обезщетения и начети
   44 65 00
Други неданъчни приходи
   44 70 00
Такси за технически услуги
   44 80 01
Такси за ползване на детски градини
   44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други
по здравеопазването
   44 80 03
Такси за ползване на детски лагери  и други по
социалния отдих
   44 80 04
Такси за ползване на домашен социален патронаж и
други социални услуги
   44 80 05
Такси за добив на кариерни материали
   44 80 06
Такси за административни услуги     44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др.
   44 80 08
Такси за ползване на полудневни детски градини
   44 80 09
Такси за ползване на общежития и други
по образованието
   44 80 10
Такси за гробни места
   44 80 11
Туристически такси
   44 80 12
Такси за притежаване на куче
   44 80 13
Други общински такси
   44 80 90
Приходи от такси тза общините по Закона за
опазване на околната среда
   44 80 81

Набирателна сметка за депозити:   BG45 CECB 9790 33G4 6083 00


BIC    CECBBGSF


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, КЛОН РУСЕ