За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група Главиница – Тутракан – Сливо поле


   

1. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.

Регистрационен номер на договора: № 196/07.06.2013 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: BF-2012-GTS-2.1.01.-003

Наименование на проекта:

"Подобряване средата на живот в населените места от община Сливо поле, разположени по поречието на р.Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр.Сливо поле"

По мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка
4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и  покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период  2007-2013 г.

 


2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.

 

Регистрационен номер на договора: № 223/28.08.2013 г.

Регистрационен номер на проектното предложение: BF-2012-GTS-3.1.01.-002

Наименование на проекта:

"Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен"

По мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка
4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и  покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013 г.


2. Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за развитие на сектор "РИБАРСТВО" на Република България, финансирана от Европейски фонд по рибарство 2007-2013 г.

   Регистрационен номер на договора: №536/13.11.2015 г.

   Регистрационен номер на проектното предложение: № BG-2015-GTS-2.1.01-001

   НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

"Създаване на зона за отдих с детски площадки в гр.Сливо поле"

По мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка
4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по приоритетна ос №4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период  2007-2013 г.