За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Училища
ОУ Иван Вазов Г.Враново
СОУ Сливо поле
ОУ с.Ряхово
ЦДГ
Читалище Бръшлен
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
СОУ Свети Паисий Хилендарски гр.Сливо поле

Сайт на СОУ Св.Паисий Хилендарски гр.Сливо поле:  http://sou-slivopole.org/

e-mail адрес: sou_slivopole@abv.com07.11.2014 год.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

 

За изпълнението на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година"

 

Договор за доставка на течни горива, сключен на 07.10.2014 г. – дата на публикуване 07.11.2014 г.

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.

 

Договор
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2014 г. ... 18/11/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2014 г. ... 05/01/2015


18.11.2014 год.

ПРОЦЕДУРА

За възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за "ДОСТАВКА, чрез покупка, на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за училищен стол към СОУ "Св.Паисий Хилендарски", град Сливо поле, за календарната 2015 година".

Линк към публична покана с ID 9036145

Документация, включително приложения и образци
Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 18/11/2014
Протокол на комисията от 28.11.2014 г. и приложения ... 28/11/2014
Договор ... 01/12/2014


02.12.2014 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

 

За изпълнението на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на СОУ "Св. Паисий Хилендарски", град Сливо поле за календарната 2015 година"

 

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

1.      Решение № 186 от 02.12.2014 година 

Линк към Решение ID 635947

Техническа спецификация ... 02/12/2014
Договор ... 15/12/2014